در حال بارگذاری

ایران به لحاظ بهره گیری از قدرت نرم جایگاه قابل ملاحظه ای در سطح جهان دارد استفاده از منطق زور و تهد