در حال بارگذاری

اوراسیا موافقت نامه محدوده آزاد تجاری با ایران را تایید کرد