در حال بارگذاری

انگليس به اقدامات امپرياليستي و استعماري خود پايان دهد