در حال بارگذاری

انفجار در نزدیکی منزل محقق معاون ریاست اجرایی دولت افغانستان