در حال بارگذاری

انسداد ۶ محور به دلیل شرایط نامساعد جوی محور کندوان فردا یک طرفه