در حال بارگذاری

انتقال سفارت آمریکا به قدس راه را برای جنایات رژیم صهیونیستی باز کرد