در حال بارگذاری

انتقاد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از هند در راستای خریداری نفت ایران