در حال بارگذاری

انتقاد از رسانه ملی در بکارگیری بیماران روانی برای خنداندن مردم