در حال بارگذاری

انتقاد از اعلام سناریوهای افزایش مزد فاصله۶۳درصدی تا دستمزد واقعی