در حال بارگذاری

امید به زندگی در ایران افزایش یافته است ۹درصد جمعیت سالمند هستند