در حال بارگذاری

امسال در هر خانواده روستایی یک نفر بیمه خواهد شد بیمه خبرنگاران در شهرهای زیر 20 هزار نفر