در حال بارگذاری

الزام در حذف طرح سرباز معلم از مدارس عشایر در حق دانش آموزان عشایر بی انصافی می شود