در حال بارگذاری

الجزيره بيانيه رياست شوراي امنيت در خصوص اوضاع يمن