در حال بارگذاری

اقدام آمریکا توسط ایادی و دست نشاندگانش هم قابل دفاع نیست