در حال بارگذاری

اقتصاددانان ما به مسائل اجتماعی و رویکردهای مردمی توجهی ندارند