در حال بارگذاری

افشانی مدیر روابط عمومی شهرداری را برکنار کرد