در حال بارگذاری

افزايش اندک بهاي نفت در بازار نيويورک