در حال بارگذاری

اظهارنظر جالب تن کاته پیش از خداحافظی بازیکنانم روبروی پرسپولیس 11 جنتلمن بودند