در حال بارگذاری

اصابت یک راکت به شهرک های صهیونیستی اطراف نوار غزه