در حال بارگذاری

استقرار ۸۹ هزار پلیس در سراسر فرانسه برج ایفل تعطیل می شود