در حال بارگذاری

استقرار ۳۰موکب استان سمنان در اربعین ۱۱۰۰ خادم اعزام می شوند