در حال بارگذاری

استقرار گسترده نیرو در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری بازداشت ۱۰۰۰ نفر