در حال بارگذاری

استفاده سایرین از آب قناتی كه وقف اولاد ذكور است