در حال بارگذاری

استفاده اصل مورد وقف مشخص نیست اما معمول است عوائدش در ماه محرم خرج مسجد شود