در حال بارگذاری

استفاده از تصویر نادال برای تضعیف روحیه پاریسی ها