در حال بارگذاری

استاندار همدان بر رفع مشکل چغندرکاران استان تاکید کرد