در حال بارگذاری

استاندار بوشهر قدرت ریسک از مدیریت کشور گرفته شده است