در حال بارگذاری

استاندار آذربایجان شرقی ساختار برخی از ادارات هنوز برای جذب سرمایه گذار آماده نیست