در حال بارگذاری

استاد حسابرسی از کم و کاستی های رشته حسابداری می گوید در دانشگاه ها به دانشجو اختلاس نکردن را آموزش