در حال بارگذاری

اردن میزبانی مذاکرات یمن را بررسی می کند