در حال بارگذاری

ارتش میانمار علیه زنان روهینگیایی دست به خشونت جنسی زده است