در حال بارگذاری

ارتش مظهر نیرویی برجسته و کارآمد در بین نیروهای مسلح منطقه است