در حال بارگذاری

ارتش ترکیه از زمین و هوا شهر الباب سوریه را هدف قرار داد