در حال بارگذاری

ارتش آمریکا می تواند بعد از خروج داعش از موصل نیز در عراق بماند