در حال بارگذاری

ادامه نشست اوپک به جمعه موکول شد زنگنه نگرانی نداریم