در حال بارگذاری

احتمال تعویق یک هفته ای مذاکرات صلح سوریه در آستانه