در حال بارگذاری

احترام به رای اکثریت از اصول مردم سالاری دینی است مدیریت های اجرایی جای افراد تندرو نیست