در حال بارگذاری

اتحادیه اروپا عاقل تر از آن است که در این میدان طرف اسرائیل را بگیرد