در حال بارگذاری

آیت الله هاشمی هیچ گاه از خط رهبری خارج نشد