در حال بارگذاری

آیا در پشت بام مسجد غیر از ساختمان براى مسجد مى توان ساختمان دیگرى بنا نمود مثلا ساختن اتاق براى بسی