در حال بارگذاری

آنکارا برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را بررسی می کند