در حال بارگذاری

آمریکا خطوط قرمز ما را در سوریه می داند و نباید از آن ها عبور کند