در حال بارگذاری

آمریکا به دنبال افزایش تنش ها در سوریه است