در حال بارگذاری

آمریکا به دنبال افزایش تنش در سوریه است