در حال بارگذاری

آمریکا از اختلاف قطر با شورای همکاری سود می برد