در حال بارگذاری

آمریکایی ها چاره ای جز تمدید برجام ندارند حرف های برای قانع کردن افکار عمومی آمریکاست