در حال بارگذاری

آمریکایی ها برای حل سیاسی در سوریه آمادگی ندارند