در حال بارگذاری

آمادگی مردم غزه برای برگزاری بیست و نهمین تظاهرات بازگشت علیه رژیم صهیونیستی