در حال بارگذاری

آمادگی مترو برای خدمات رسانی به شهروندان در صورت بارش مجدد