در حال بارگذاری

آمادگی سه کشور عربي براي از سرگیری پروازهای مستقیم به دمشق